ГРУПИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА  ТЕСТОТ ЗА ПЛС  ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2017/2018

  ВО АМФИТЕАТАРОТ НА МЕДИЦИНСКИ ФКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

 

I Група за полагање со почеток од 14 часот на 04.04.2019

Ред.бр

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

МЕРИ БЕРАТ

2

МАРИНА ВУКАШИНОВИЌ СТОЛЕСКА

3

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

4

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

5

ДИМА ИЛИЕСКА

6

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

7

ГОРАН МИТЕВСКИ

8

АНЕТА ВУЧКОВСКА

9

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

10

САНДРА АРСОВСКА

11

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

12

АНА ЧЕЛИКИЌ

13

ЕЛЕНА ЦВЕТИНОВСКА

14

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

15

ВЕЛИМИР ШУМЕНКОВСКИ

16

ВИЛИЈАМ  КИТЕВСКИ

17

ИВАНА КОПРИВЊАК

18

ДИНА ЗАФИРОВА

19

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

20

САМИР ЈУСКОСКИ

21

ДРАГАНА КОСТОВСКА РИСТОВСКА

22

ГОРАН РАЗМОСКИ

23

ХАНА ДЕАРИ

24

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

25

ЕЛЕНА    ЃОРЧЕВСКА

26

МАРИЈАН   ГРНЧАРЕВСКИ

27

ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

28

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

29

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

30

МАРКО РАДИНОСКИ

31

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

32

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

33

АНГЕЛА ТРПОСКА

34

ФИЛИП НАУМОВСКИ

35

СОЛЗА ЈОВАНОВСКА

36

МАРИЈА ЏАМБАЗОВА

37

ВИКТОР СИМЕОНОВСКИ

38

АЛБИНА БЕЈТА

39

РИНА ПУРИНИ

40

МАРТИНА   АМБАРЏИЕВА

41

ДУРИМ  АСАНИ

42

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

43

ДУБРАВКА МАРТИНОСКА

44

ФЈОЛЕ ХАЛИЛИ ФЕТАИ

45

БОБАН СОТИРОВСКИ

46

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

47

ГАЗМЕНД МЕХМЕТИ

48

МАЈА ИВАНОВА

49

ЛЕУТРИМ ШАЌИРИ

50

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

51

АНТОНИО МИТКОВ

52

ВЛАДО СПИРОВСКИ

53

РРЕЗЕАРТА ЕЛЕЗИ

54

МАЈА ДИМИТРОВСКА

55

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

56

СИМОНА ПОПОВА

57

ФИЛИП НИКОЛОВ

58

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

59

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

60

ЏЕМ АДЕМ

61

АНА СПАСОВСКА ЃОРГОВСКА

62

БЕТИ ГЕЛЕЈЧЕСКА ИЛКОСКА

63

БИЉАНА ПОПОСКА

64

СЛАЃАНА ГИНОСКА

65

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВСКА

66

НЕНАД ВРГОВИЌ

67

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

68

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

69

САЊА ЛУКИЌ

70

ЉЕУТРИМ СУЉЕМАНИ

71

АНА СТОЈКОВСКА

72

ИЧЕВ СТОЈАНЧО

73

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

74

АЛБЕРТ ВЕЛИА

75

ЃУЛШЕН МУРАТИ

76

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ-СУЛИМАНИ

77

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

78

МЕВЛУДЕ АДЕМИ

79

ХИДАЈЕТ АДЕМИ – СЕЈФУЛИ

80

САНДРА ЦИЛЕВСКА

81

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

82

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

83

АНИТА НАЈДОВА

84

БЛАГОЈА СРБОВ

85

АНА ВАСИЛЕВСКА

86

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

87

СТЕФАНИЈА СТОЈАНОВА

88

СИМОНА САПУНЏИЈА

89

АНГЕЛА КОЛЕСКА

90

ДЕЈАН БИЛЕСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Група за полагање со почеток од 14.00 часот на 05.04.2019год.

Ред.бр

ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ

1

ИВАНА КРСТЕСКА ТРПКОВСКА

2

ИВО ПАУНКОСКИ

3

АНЕТА АТАНАСОВА

4

КУЈТИМЕ РУШИТИ-МЕХМЕТИ

5

ЉУЉЕТА МУСТАФА

6

МАРИЈА КАРАКОСТОВА

7

ЈАСМИНА СТОЈЧЕВСКА

8

ВЕСНА ГРОЗДАНОСКА ПЕТРЕСКА

9

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

10

ЕЛЕНА КРСТЕСКА

11

НИНА АПОСТОЛОВСКА

12

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

13

БЕРАТ СЕЈДИНИ

14

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

15

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

16

БОЈАН БУДИЌ

17

КОСТАДИНКА ЃОРЃИОСКА

18

АРТА ИСЕИНИ

19

МАРТИНА ДИМИТРОВА

20

АЛЕКСАНДРА  ЈАНКОВСКА

21

ИСКРА НЕДЕЛКОВА

22

СЛАВИЦА ЗДРАВЕВА

23

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА ПОСТОЛОВСКА

24

ВАСКА ТРАЈКОВА

25

ЈУЛИЈА ЃОРГИЕВСКА

26

АНГЕЛЧО  ГЕОРГИЕВСКИ

27

ТАМАРА МАНЧЕВА

28

ЛИЛЈАНА МИЛЕНКОВА

29

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

30

СЕЈАТ ЌАЗИМОСКИ

31

ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА

32

ЕЛЕНА МИРОВА ШАКЛЕВА

33

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

34

ДРАГАНА СТОЈКОВИЌ

35

БИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА

36

ЕНЕС ЈАШАРИ

37

ЕДИТА ИСЕИНИ

38

НЕВЕНКА РИДОВА

39

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

40

НИКОЛА СИЛЈАНОВСКИ

41

АЛЕКСАНДАР  ПЕТРОВСКИ

42

РОЛАНД ДУКА

43

МАГДАЛЕНА МАНЕВА

44

ДАРКО ДОНЕВСКИ

45

ВЕНЦО ВУИНОВ

46

ЛАМБЕ КРСТЕСКИ

47

ХРИСТИЈАН ТРПЧЕВСКИ

48

РОМИР КАДРИУ

49

ЈУЛИЈА ЈОНОСКА

50

СОЊА БОЈЧЕВА

51

СЕЉАН МУРТЕЗАНИ

52

ОЛГИЦА МИХАЈЛОВА

53

КРИСТИНА П.ДОЛЕШАЛ

54

ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКА

55

ВЕСНА РОГЛЕВА ЈАНЕВА

56

СЕЉАДИН  МЕМЕТ

57

ЕЛИЗАБЕТА  ШУПЕРЛИСКА

58

ДЕЈАН РУНТЕВ

59

МАРИНА ТРАЈЧОВСКА

60

ДИАНА КОСТОВСКА

61

ЉУПКА ЛАЗАРЕВА

62

БЕСИР  МУРТЕЗАНИ

63

МИРАНДА  РАМАНИ

64

АРМЕНД  ИЗАИРИ

65

АНЃЕЛ СТОЈАНОВСКИ

66

МАРИЈА АТАНАСОВА

67

ВИОЛЕТА НИКОЛОВ

68

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

69

ДИМИТАР БОЈАЏИЕВ

70

АДРИАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКА

71

ИЛИЈА АТАНАСОВ

72

АЈЛА СКЕНДЕРИ

73

АВДИ МУРТЕЗАНИ

74

АНДРИЈАНА АНДРЕЕВСКА

75

МАРИНА ПУЛЕСКА

76

СИМОНА ДАНОСКА

77

БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА

78

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

79

ЕЛЕОНОРА ГРОЗДАНОВА

80

ТАТЈАНА ЌОСЕВСКА

81

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

82

БОРЧЕ СИВАКОВ

83

ТАМАРА БОЈКОВСКА

84

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

85

ЛУЛЈЕТА МУЛАКУ

86

СЛАЃАНА КИТАНОВА-АНДОВА

87

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

 

 

I група

 

 

 

Ред.бр

            Име Презиме

 

Час на полагање

Освоени поени

1.

ФЛОРИМ ДЕАРИ

     10ч-11ч

 

2.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

     10ч-11ч

 

3.

АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ

     10ч-11ч

 

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЛИМАНИ

     10ч-11ч

 

5.   

МАРЈАН МИЛЕНКОВСКИ

     10ч-11ч

 

6.

МАНЕВА МАГДАЛЕНА

     10ч-11ч

 

7.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

     10ч-11ч

 

8.

БИЉАНА ДОДЕВСКА

     10ч-11ч

 

9.

СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ

     10ч-11ч

 

10.

АНА БУРЕВА

     10ч-11ч

 

11.

КАТЕРИНА ЏАТЕВА

     10ч-11ч

 

12.

ЉУПКА КАЛЏИСКА

     10ч-11ч

 

13.

ДРАГАНА МАНОВСКА

     10ч-11ч

 

14.

ЈУЛИЈАНА ЃОРГИЕВСКА

     10ч-11ч

 

15.

ЕЛЕНА КРСТЕСКА ИВАНОВСКА

     10ч-11ч

 

16.

МАРИЈА СПАСОВА

     10ч-11ч

 

17.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

     10ч-11ч

 

18.

САНДРА ЦИЛЕВСКА

     10ч-11ч

 

19.

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА ПОСТОЛОВСКА

     10ч-11ч

 

20.

МАКЕДОНКА ЈАНЕВА

     10ч-11ч

 

21.

НЕДА МАНУШЕВА ШТЕРИЕВА

     10ч-11ч

 

22.

ИВО ПАУНКОСКИ

     10ч-11ч

 

23.

БИЉАНА ПОПОСКА

     10ч-11ч

 

24.

ФИЛИП НАУМОВСКИ

     10ч-11ч

 

25.

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА

     10ч-11ч

 

26.

ПАНДОРА МИХАЛОВСКА

     10ч-11ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Група

 

Ред.бр

            Име Презиме

 

Час на полагање

Освоени поени

1.

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

11.30-12.30

 

2.

САЊА ЛУКИЌ

11.30-12.30

 

3.

МАРТИНА ДИМИТРОВА

11.30-12.30

 

4.

ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

11.30-12.30

 

5.   

АНГЕЛА ТРПОСКА

11.30-12.30

 

6.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

11.30-12.30

 

7.

ИВАНА КРСТЕВСКА ТРПКОВСКА

11.30-12.30

 

8.

АЛЕКСАНДРА ЈАНОСКА

11.30-12.30

 

9.

МАРИЈАН ГРНЧАРЕВСКИ

11.30-12.30

 

10.

АНА СТОЈКОВСКА

11.30-12.30

 

11.

ЛЕУТРИМ СУЛЕЈМАНИ

11.30-12.30

 

12.

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

11.30-12.30

 

13.

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

11.30-12.30

 

14.

СЛАЃАНА ГИНОВСКА

11.30-12.30

 

15.

ИВАНА КРСТЕВСКА

11.30-12.30

 

16.

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

11.30-12.30

 

17.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

11.30-12.30

 

18.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ

11.30-12.30

 

19.

ЗОРАН ДИМИТРОВ

11.30-12.30

 

20.

АНТОНИО ОРДЕВ

11.30-12.30

 

21.

СЛАВИЦА ЗДРАВЕВА

11.30-12.30

 

22.

СЛАЃАНА ГИНОСКА

11.30-12.30

 

23.

ЕРЗАН ЕЛЕЗИ

11.30-12.30

 

24.

СТОЈКА ПАВЛОВА

11.30-12.30

 

25.

ГАБРИЕЛА ИВАНОВСКА

11.30-12.30

 

26.

ПЕТАР НЕДЕВ

11.30-12.30

 

27.

НАТАША ГАНЧЕВА

11.30-12.30

 

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР (26-29.11.2018)

 

                              I ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ФЛОРИМ ДЕАРИ

26.11.2018

10-14

2.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

3.

АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ

26.11.2018

10-14

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЛИМАНИ

26.11.2018

10-14

5.   

МАРЈАН МИЛЕНКОВСКИ

26.11.2018

10-14

6.

МАНЕВА МАГДАЛЕНА

26.11.2018

10-14

7.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

26.11.2018

10-14

8.

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

9.

СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ

26.11.2018

10-14

10.

АНА БУРЕВА

26.11.2018

10-14

11.

КАТЕРИНА ЏАТЕВА

26.11.2018

10-14

12.

ЉУПКА КАЛЏИСКА

26.11.2018

10-14

13.

ДРАГАНА МАНОВСКА

26.11.2018

10-14

14.

ЈУЛИЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

26.11.2018

10-14

15.

ЕЛЕНА КРСТЕСКА ИВАНОВСКА

26.11.2018

10-14

                             

 

      II ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

МАРИЈА СПАСОВА

27.11.2018

10-14

2.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

27.11.2018

10-14

3.

САНДРА ЦИЛЕВСКА

27.11.2018

10-14

4.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

27.11.2018

10-14

5.   

МАКЕДОНКА ЈАНЕВА

27.11.2018

10-14

6.

НЕДА МАНУШЕВА ШТЕРИЕВА

27.11.2018

10-14

7.

ИВО ПАУНКОСКИ

27.11.2018

10-14

8.

БИЉАНА ПОПОСКА

27.11.2018

10-14

9.

ФИЛИП НАУМОВСКИ

27.11.2018

10-14

10.

ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА

27.11.2018

10-14

11.

ТАТЈАНА ДАВИТКОВСКА

27.11.2018

10-14

12.

САЊА ЛУКИЌ

27.11.2018

10-14

13.

МАРТИНА ДИМИТРОВА

27.11.2018

10-14

14.

ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

27.11.2018

10-14

15.

АНГЕЛА ТОЛОСКА

27.11.2018

10-14

16.

ГОЦЕ ТОШЕСКИ

27.11.2018

10-14

17.

СИЛВАНА СПИРОВА

28.04.2018

10-14

 

 

     III ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДРА ЈАНОСКА

28.04.2018

10-14

2.

МАРИЈАН ГЕОРГИЕВСКИ

28.04.2018

10-14

3.

АНЕ СТОЈКОВСКА

28.04.2018

10-14

4.

ЛЕУТРИМ СУЛЕЈМАНИ

28.04.2018

10-14

5.   

КАТЕРИНА АСПРОВСКА

28.04.2018

10-14

6.

ЕЛЕНА ЃОРЧЕВСКА

28.04.2018

10-14

7.

СЛАЃАНА ГИНОВСКА

28.04.2018

10-14

8.

ИВАНА КРСТЕВСКА

28.04.2018

10-14

9.

ЕЛЕНА ТРАЈКОВСКА

28.04.2018

10-14

10.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

28.04.2018

10-14

11.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ

28.04.2018

10-14

12.

ЗОРАН ДИМИТРОВ

28.04.2018

10-14

13.

АНТОНИО ОРДЕВ

28.04.2018

10-14

14.

СЛАВИЦА ЗДРАВЕВА

28.04.2018

10-14

15.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

28.04.2018

10-14

16.

ЉУПКА СТЕФАНОВСКА

28.04.2018

10-14

17.

СТОЈКА ПАВЛОВА

28.04.2018

10-14

 

 

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на административен службеник

ОгласПријава

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk